fbpx

Algemene Voorwaarden van From Tess To Table – Food Fotografie:

1. **Definities:**
– “From Tess To Table”: De food fotograaf, gevestigd te Weimarstraat 360, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68734816.
– “Klant”: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met From Tess To Table voor het verrichten van fotografiediensten.
– “Fotoshoot”: De overeengekomen sessie waarbij From Tess To Table fotografiediensten verleent met betrekking tot voedsel en/of gerechten.

2. **Toepasselijkheid:**
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van From Tess To Table met betrekking tot fotografiediensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. **Offertes en Aanbiedingen:**
– Alle offertes en aanbiedingen van From Tess To Table zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
– Offertes zijn geldig voor de daarin vermelde termijn, of indien geen termijn is vermeld, gedurende 30 dagen na de datum van de offerte.

4. **Totstandkoming van de Overeenkomst:**
– Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met een offerte van From Tess To Table, hetzij schriftelijk, mondeling of per e-mail.

5. **Uitvoering van de Diensten:**
– From Tess To Table zal zich inspannen om de fotografiediensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de professionele standaarden uit te voeren.
– De klant zal alle benodigde medewerking verlenen om de fotoshoot op een efficiënte wijze te laten verlopen, waaronder het tijdig beschikbaar stellen van de te fotograferen gerechten en/of producten.

6. **Annulering:**
– Geen geld terug, herplanning in overleg:
Bij annulering van een fotoshoot door de klant wordt er geen geld terugbetaald.
– In plaats daarvan zal er in overleg met de klant een nieuwe datum worden overeengekomen voor de fotoshoot.Bij annulering van een fotoshoot door de klant wordt er geen geld terugbetaald.

7. **Betaling en Bevestiging:**
– Betaling voor de fotoshoot dient direct te worden voldaan om de afspraak te bevestigen. Pas nadat de betaling is ontvangen en verwerkt, is de fotoshoot officieel bevestigd.
Indien de betaling niet voldaan wordt vóór de geplande datum van de fotoshoot, wordt de fotoshoot automatisch geannuleerd. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld en er zal geen nieuwe datum worden overeengekomen totdat de betaling is ontvangen en verwerkt..
– Eventuele reiskosten bedragen €0,35 per gereden kilometer en worden apart in rekening gebracht.

8. **Auteursrecht en Gebruiksrechten:**
– Het auteursrecht van alle foto’s berust te allen tijde bij From Tess To Table en de klant erkent dat verspreiding van de foto’s zonder toestemming inbreuk kan maken op dit auteursrecht.
– Foto’s die zijn genomen tijdens een fotoshoot mogen nooit worden verspreid aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van From Tess To Table. Onder “derden” vallen onder andere andere bedrijven, organisaties, individuen, of andere entiteiten die geen partij zijn bij de overeenkomst tussen From Tess To Table en de klant.
– De klant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de foto’s voor de overeengekomen doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
– Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking of vorm dan door mijzelf.
– Bij schending van deze voorwaarden behoudt From Tess To Table zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder maar niet beperkt tot het opeisen van schadevergoeding en/of juridische stappen.

9. **Privacy:**
– From Tess To Table zal persoonlijke gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken, tenzij hiervoor expliciete toestemming is verkregen of wanneer dit wettelijk verplicht is.

10. **Klachten:**
– Klachten over de geleverde diensten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de foto’s schriftelijk te worden gemeld aan From Tess To Table, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld om de klacht te onderzoeken en indien nodig te herstellen.

11. **Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting:**
– Op alle overeenkomsten tussen From Tess To Table en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
– Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van mediation. Indien dit niet tot een oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar From Tess To Table gevestigd is.

12. **Overige Bepalingen:**
– Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
– Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Algemene Voorwaarden From Tess To Table – Pasta Workshop:

1. **Partijen:**
– Onderhevig aan deze overeenkomst is de Pasta Workshop, georganiseerd door Tess Fluit, handelend onder de naam “From Tess to Table,” geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68734816, met BTW-identificatienummer NL002297963B67. Het bedrijfsadres bevindt zich te Weimarstraat 360, 2562HV Den Haag.

2. **Locatie:**
– Tenzij anders aangegeven, vindt de Pasta Workshop plaats bij Foam The Kitchen in Den Haag, gevestigd aan Boomsluiterskade 26, 2511VK Den Haag.

3. **Wijzigingen en Annuleringen:**
– Tess Fluit behoudt zich het recht voor om de workshop te annuleren of te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van overmacht. In dergelijke gevallen zal Tess Fluit de deelnemers zo spoedig mogelijk informeren en wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

4. **Aanvangstijd en Vertraging:**
– Deelnemers worden dringend verzocht zich strikt aan de aangegeven aanvangstijd te houden, zoals vermeld op de factuur. In geval van vertraging, zelfs door onvoorziene omstandigheden, wordt expliciet gesteld dat restitutie of verplaatsing van de reservering niet mogelijk is.

5. **Prijs en Prijswijzigingen:**
– De kosten voor deelname aan de workshop bedragen 85 euro inclusief btw. Tess Fluit behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, waarbij zij gehouden is de klant hieromtrent onverwijld te informeren.
– Het bedrag van 85 euro omvat een vier uur durende pasta workshop, ongelimiteerd koffie, thee en water. Tevens wordt tijdens de workshop wijn en bier geschonken, dit binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

6. **Allergieën:**
– De Pasta Workshop houdt geen rekening met allergieën. Tess Fluit aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor allergische reacties op ingrediënten. Het is noodzakelijk allergieën tijdig voorafgaand aan de workshop te communiceren, waarbij geen garantie kan worden geboden voor aanpassingen.

7. **Aansprakelijkheid:**
– De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens de workshop. Tess Fluit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel, schade aan eigendommen of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit deelname aan de pasta workshop.

8. **Foto- en Beeldmateriaal:**
– Het is toegestaan foto- en/of beeldmateriaal te maken tijdens de workshop. Tess Fluit behoudt het recht dit materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden op haar website, sociale media en offline communicatie.

9. **Ticketverkoop:**
– De aankoop van een ticket geschiedt uitsluitend online via de aangewezen website. Tess Fluit behoudt zich het recht voor wijzigingen op deze pagina aan te brengen.

10. **Betaling:**
– Betaling dient in euro’s te geschieden.
– Bij aankoop van een ticket stemt de klant automatisch in met de geldende voorwaarden en annuleringsvoorwaarden.
– Na aankoop is restitutie of verplaatsing naar een andere datum niet mogelijk, maar overdracht aan derden is toegestaan.

11. **Betaling Bedrijfsuitje:**
– In het geval van een bedrijfsuitje dient betaling voorafgaand aan de workshop plaats te vinden middels een factuur. Het niet nakomen van betalingsverplichtingen stelt Tess Fluit in staat de levering van producten of diensten op te schorten. Bij annulering is restitutie uitgesloten, en bij het zoeken naar een nieuwe datum dienen opnieuw de kosten van de Kookstudio betaald te worden.

12. **Inning Openstaande Factuur: **
– In geval van wanbetaling kan Tess Fluit, voor de inning van openstaande facturen, de hulp van derden inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.

13. **Intellectueel Eigendom:**
– Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen gecreëerd door Tess Fluit blijven exclusief eigendom van Tess Fluit.

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen gecreëerd door Tess Fluit blijven exclusief eigendom van Tess Fluit.

Door deel te nemen aan de pasta workshop en/of het kopen van een ticket, stemmen de deelnemers in met deze gedetailleerde en juridisch onderbouwde algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden From Tess To Table – Online Food Fotografie Cursus:

1. **Identiteit van de Ondernemer:**
– De online food fotografie cursus wordt gegeven door Tess Fluit, handelend onder de naam “From Tess to Table”.
– KVK: 68734816
– BTW: NL002297963B67.
– Adres: Weimarstraat 360, 2562HV Den Haag.

2. **Startdatum en Cursusmateriaal:**
– De online cursus start op dinsdag 13 februari 2024.
– Het cursusmateriaal wordt verstrekt in de vorm van een e-book (PDF), aangevuld met foto’s en video’s.
– Toegang tot het cursusmateriaal is levenslang.

3. **Communicatie na de Cursus:**
– Vragen die ontstaan na de cursus kunnen per e-mail worden gesteld aan info@tessfluit.nl.
– Tess Fluit streeft ernaar vragen binnen drie werkdagen te beantwoorden.

4. **Inhoud van de Cursus en Geen Rechten:**
– De cursus biedt inzicht in hoe Tess Fluit food foto’s maakt met haar smartphone.
– Aan de uitkomst bij deelnemers kunnen geen rechten worden ontleend.
– Tess Fluit deelt haar kennis met als doel deelnemers zo goed mogelijk te informeren.

5. **Prijs en Prijsaanpassingen:**
– De prijs van de cursus bedraagt 55 euro, inclusief btw (earlybird prijs).
– Tess Fluit behoudt het recht om prijswijzigingen aan te brengen, waarbij de klant tijdig op de hoogte wordt gesteld.

6. **Aankoop en Annulering:**
– Een aankoop van de cursus kan niet geannuleerd worden.
– Er wordt geen geld teruggegeven na aankoop van de cursus.

7. **Geheimhouding en Auteursrecht:**
– Informatie uit de cursus mag niet worden gedeeld met derden of gekopieerd.
– Tess Fluit behoudt alle rechten op elke vorm van informatie die de cursus bevat.

8. **Overige Bepalingen:**
– Tess Fluit behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de cursusinhoud aan te brengen.
– Eventuele klachten dienen binnen redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Tess Fluit.
– Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
– Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tess Fluit is gevestigd.