fbpx

Algemene Voorwaarden Pasta Workshop From Tess to Table

 • Partijen:

Onderhevig aan deze overeenkomst is de Pasta Workshop, georganiseerd door Tess Fluit, handelend onder de naam “From Tess to Table,” geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68734816, met BTW-identificatienummer NL002297963B67. Het bedrijfsadres bevindt zich te Weimarstraat 360, 2562HV Den Haag.

 • Locatie:

Tenzij anders aangegeven, vindt de Pasta Workshop plaats bij Foam The Kitchen in Den Haag, gevestigd aan Boomsluiterskade 26, 2511VK Den Haag.

 • Wijzigingen en Annuleringen

Tess Fluit behoudt zich het recht voor om de workshop te annuleren of te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van overmacht. In dergelijke gevallen zal Tess Fluit de deelnemers zo spoedig mogelijk informeren en wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

 • Aanvangstijd en Vertraging:

Deelnemers worden dringend verzocht zich strikt aan de aangegeven aanvangstijd te houden, zoals vermeld op de factuur. In geval van vertraging, zelfs door onvoorziene omstandigheden, wordt expliciet gesteld dat restitutie of verplaatsing van de reservering niet mogelijk is.

 • Prijs en Prijswijzigingen:

De kosten voor deelname aan de workshop bedragen 79 euro inclusief btw. Tess Fluit behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, waarbij zij gehouden is de klant hieromtrent onverwijld te informeren.

 • Inclusief in de Prijs:

Het bedrag van 79 euro omvat een vier uur durende pasta workshop, ongelimiteerd koffie, thee en water. Tevens wordt tijdens de workshop wijn en bier geschonken, dit binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

 • Allergieën:

De Pasta Workshop houdt geen rekening met allergieën. Tess Fluit aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor allergische reacties op ingrediënten. Het is noodzakelijk allergieën tijdig voorafgaand aan de workshop te communiceren, waarbij geen garantie kan worden geboden voor aanpassingen.

 • Aansprakelijkheid:

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens de workshop. Tess Fluit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel, schade aan eigendommen of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit deelname aan de pasta workshop.

 • Foto- en Beeldmateriaal:

Het is toegestaan foto- en/of beeldmateriaal te maken tijdens de workshop. Tess Fluit behoudt het recht dit materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden op haar website, sociale media en offline communicatie.

 • Ticketverkoop:

De aankoop van een ticket geschiedt uitsluitend online via de aangewezen website. Tess Fluit behoudt zich het recht voor wijzigingen op deze pagina aan te brengen.

 • Betaling:

Betaling dient in euro’s te geschieden.

 • Voorwaarden bij Aankoop Ticket:

Bij aankoop – mondeling of schriftelijk akkoord – van een ticket stemt de klant automatisch in met de geldende voorwaarden en annuleringsvoorwaarden. Na aankoop is restitutie of verplaatsing naar een andere datum niet mogelijk, maar overdracht aan derden is toegestaan.

 • Betaling Bedrijfsuitje:

In het geval van een bedrijfsuitje dient betaling voorafgaand aan de workshop plaats te vinden middels een factuur. Het niet nakomen van betalingsverplichtingen stelt Tess Fluit in staat de levering van producten of diensten op te schorten. Bij annulering na mondeling of schriftelijk akkoord op een overeengekomen datum, is restitutie uitgesloten, en is het bedrijf verantwoordelijk voor de huurkosten van de Kookstudio. Bij het overeenkomen van een nieuwe datum dienen daarbij opnieuw de kosten van de Kookstudio betaald te worden.

 • Inning Openstaande Factuur:

In geval van wanbetaling kan Tess Fluit, voor de inning van openstaande facturen, de hulp van derden inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.

 • Intellectueel Eigendom:

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen gecreëerd door Tess Fluit blijven exclusief eigendom van Tess Fluit.

Door deel te nemen aan de pasta workshop en/of het kopen van een ticket, stemmen de deelnemers in met deze gedetailleerde en juridisch onderbouwde algemene voorwaarden.